× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Grutto

© 2021 Rob Terveer

☰ artikelGrutto

Latijn: Limosa limosa
Engels: Black-tailed Godwit


Met de kenmerkende roep is de grutto in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel. De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden. Met behulp van de lange snavel worden prooidieren zoals insecten, wormen, slakken en kleine kreeftachtigen gevangen.
Het nest van grashalmen en stengels wordt bij voorkeur gebouwd in hoog gras. Met name door de intensivering van de landbouw is de populatie grutto's in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen, het hoge gras wordt in het voorjaar vaak gemaaid in dezelfde periode dat de grutto's de eieren bebroeden. Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar blijven wel beschutting zoeken in het hoge gras, zodat ook veel jonge vogels slachtoffer worden. Van de wereldpopulatie grutto's broedt ongeveer de helft in Nederland en er wordt dan ook een intensief beleid gevoerd met als doel het herstel van de populatie. Met onder meer projecten voor beperkt maaien van weiden wordt getracht om de grutto te beschermen, desondanks gaat het aantal broedparen nog steeds achteruit.
De grutto's die 's zomers in Nederland broeden overwinteren in Zuidwest-Europa en West-Afrika, maar de kleine populatie grutto's van IJsland overwintert onder andere in Nederland.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Grutto

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2021 Rob Terveer