× home naar boven artikel foto's juffers & libellen contact
☰ menu

Vroege glazenmaker

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelVroege glazenmaker

Latijn: Aeshna isoceles
Engels: Green-eyed hawker

Omschrijving
De lichaamslengte van volwassen dieren ligt tussen 62 en 66 millimeter.

Het is een oranjebruine glazenmaker met opvallend groene ogen. De soort is vrij zeldzaam, maar wordt sinds 2000 algemener. Het is een mobiele soort, waarvan regelmatig zwervers worden aangetroffen.

De vroege glazenmaker komt vooral voor in schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie en oevervegetatie. Soms ook bij vegetatierijke kanalen of traag stromende beken. De soort heeft een voorkeur voor laagveenmoerassen en plassen met vergelijkbare vegetatie en een redelijke tot goede waterkwaliteit. De soort komt ook voor bij mesotrofe vennen. De combinatie van hoge, deels in het water staande oeverplanten en ondergedoken planten, al dan niet met drijfbladeren, lijkt een voorwaarde voor vestiging. Voortplanting vindt vooral plaats in laagveenmoeras met velden van krabbescheer en structuurrijke rietkragen, en in ondiepe, beschutte en onbeschaduwde poelen. Sinds 2002 blijkt de vroege glazenmaker ook biotopen te kunnen koloniseren die voorheen ongeschikt waren, zoals stadsparken en duinplassen.

Vliegtijd:
half mei tot half augustus.

Bron: wikipedia.nl


☰ foto's

Vroege glazenmaker

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer